Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Allroundspelverhuur, nader te noemen: de verhuurder, aan de huurder, nader te noemen: de huurder, gedane aanbiedingen, alsmede op alle door de verhuurder met de huurder gesloten overeenkomsten. Door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de verhuurder niet, behoudens indien en voor zover de verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de gebruiker te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.


Artikel 2 Prijzen 

De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdruk­kelijk anders aangegeven, in Euro’s exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, be­lastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de verhuurder het recht de prijs dienovereen­komstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbie­ding(te) voorziene omstandigheden. De verhuurder zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De huurder, niet handelende in de uitoe­fening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de over­eenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de verhuurder de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, ten­zij het prijsverhogingen be­treft waartoe de verhuurder op grond van wettelijke voorschrif­ten verplicht is.


Artikel 3 Annulering 

Annulering van de overeenkomst door de Huurder is mogelijk onder behoud van onze annuleringsvoorwaarden en dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop de Verhuurder het schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering. In geval van annulering is de Huurder:

  • 0% van de overeengekomen prijs verschuldigd, bij een annulering, die 14 dagen ligt voor de dag van uitvoering
  • 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering, die tussen de 14 en 7 dagen ligt voor dag van uitvoering.
  • 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering, die tussen de 7 en 3 dagen ligt voor de dag van uitvoering
  • 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering die de dag voor uitvoering ligt of op de uitvoeringsdag zelf valt.

Indien Huurder de uitvoering verplaatst naar een datum binnen 3 maanden na de originele datum van de overeenkomst kan deze eenmalig kosteloos worden verplaatst, onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen en met uitsluiting van annuleringen, waarbij de uitvoering ligt binnen 24 uur , projectafspraken en uitzonderingsdagen, inhuurmaterialen.


Artikel 4 Betaling, verzuim en annulering 

4.1 Betaling dient contant of per pintransactie te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient contant of per pintransactie te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. De Huurder ontvangt achteraf een factuur betaald voor bovengenoemde kosten.

4.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling ten minste 3 dagen voor aanvang van huur plaats te vinden. Voor last-minutes dient er op locatie voor het opzetten van het kussen of uitladen van de spellen of tijdens het ophalen bij ons magazijn voordat wij het inladen van een kussen of spellen betaald te worden!

4.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.

4.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 4.5 Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

4.6 Laat u op de huurdag niets van u horen en wordt de bestelling op de huurdag geannuleerd? Dan wordt een deelprijs van uw bestelling in rekening gebracht.


Artikel 5 Verzekeringen

De gehuurde materialen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. 


Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

6.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het gehuurde aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder. 

6.3 vanaf het moment van ter beschikkingstelling tot aan retourname van de huurmaterialen waaronder emballage is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voort vloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.

6.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder. 


* Verhuurprijzen in deze prijslijst zijn dagprijzen, mits anders vermeld.

 

* Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW.